Heeft u vragen of opmerkingen

Bel dan naar kantoor +31 (0) 118 553175
mobiel +31 (0) 6 20 152 150
mobiel +31 (0) 6 27 184 096
of mail naar info@ellyoostdijkrecreatie.com

Peppelhoeve

Algemene Huurvoorwaarden “Vakantieoord de Peppelhoeve”

Eigenaar: Dhr. en mevr. Scheijbeler verder te noemen eigenaar van de appartementen, het wagenhuis en de trekkershutten op de Peppelhoeve, www.peppelhoeve.com, die de appartementen, wagenhuis en trekkershutten ter verhuur heeft aangeboden.
Huurder: Diegene die een appartement, wagenhuis of trekkershut huurt of wenst te huren.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de rechtsverhouding huurder – eigenaar.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de eigenaar.  Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de eigenaar zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven

Aanbiedingen van de eigenaar zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website www.peppelhoeve.com en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Www.peppelhoeve.com  is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het appartement, wagenhuis, trekkershut door eigenaar op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annuleringsverzekering- en/of reisverzekering en andere kosten. Een annulerings-/reisverzekering kan de huurder indien gewenst zelf afsluiten bij een Bank of ANWB kantoor. Bijzondere bijkomende kosten zoals bv schoonmaakkosten, kosten voor extra personen of een huisdier en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering

Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website, e-mail of schriftelijk, ontvangt u een factuur van uw reservering. De eigenaar heeft te allen tijde het recht een boeking wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door de eigenaar gestuurde facturen en eventuele andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte appartement, huisje of trekkershut.
In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van de factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur en of andere bescheiden aan de eigenaar te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op onvolledigheid of onjuistheid van de factuur en nadere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling

Er dient binnen 14 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de totale huursom. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang of tenzij anders aangegeven door de eigenaar, te zijn voldaan. Voor de trekkershutten is er de mogelijkheid indien men niet langer dan drie nachten in de hut verblijft om bij aankomst contant of met de pin te betalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van  Fam. Scheijbeler,  ten name van  VOF Jacaranda. Op verlangen van de eigenaar dient de huurder een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom

Voor het appartement of wagenhuis wordt meestal een borgsom verlangd. Deze borgsom dient bij aankomst aan de eigenaar te worden voldaan. Na afloop van het verblijf in het vakantieobject worden eventuele bijkomende kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom contant terugbetaald.

Annulering

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren, en door te geven aan degene bij wie u de verzekering hebt afgesloten.

Aansprakelijkheid

Eigenaar is niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien de eigenaar door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is de eigenaar op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan de eigenaar betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van dev.peppelhoeve.com kunnen de eigenaar niet binden.

Verblijf

Bij aankomst kan het vakantieobject  om 15.00 uur worden betrokken. En om 10.00 uur op dag van vertrek weer te zijn verlaten. Voor de trekkershutten is de aankomsttijd 15.00 uur tenzij anders is afgesproken met de eigenaar en  de vertrektijd is 11.00 uur. Het vakantieobject mag niet door meer personen worden bewoond als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar het recht u de toegang te ontzeggen, of 15 euro per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar het recht u de verder toegang tot het vakantieobject te weigeren.
Voor linnengoed zoals lakens, slopen,  handdoeken dient de huurder zelf zorg te dragen of te huren bij de eigenaar.  Op dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt; alles afwassen, vuilniszakken in de container, bedden afhalen, koelkast leeg, alle etenswaren verwijdert en vloer aangeveegd.

Klachten

Hebt u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar. Deze kan uw klacht na zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon maken.  Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door de eigenaar niets te controleren valt. Hebt u grote klachten op ander gebied, dan dient u dit op de aankomst dag voor 19.00 uur te melden. Indien de aankomst dag een vrijdag betreft, dient u klachten uiterlijk de volgende dag te melden voor 12.00 uur. Later kan u klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling

Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in de factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.